2009, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 022-033
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyleri
Uz. Hem.Feray DİNÇER1, Doç. Dr. Gürsel ÖZTUNÇ2
1 Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi,, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu, Adana
Anahtar Kelimeler: Atılganlık, benlik saygısı, hemşirelik öğrencileri, ebelik öğrencileri
Özet
Hemşirelik ve ebelik eğitimi zor ve stresli bir süreçtir. Bu süreç içerisinde öğrencilerin öz güveninin yüksek olması, kendilerini ifade edebilmesi, etkili iletişim kurabilmeleri, kararlarını savunabilmeleri istenir. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeylerini tespit etmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin tümü oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen anket formu, Stanley Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) ve Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) uygulanarak toplanmıştır. Öğrencilerin %61.4'ünün benlik saygısı düzeyinin yüksek, %70.7'sinin atılgan olduğu saptanmıştır. Ebelik bölümü öğrencilerinin BSÖ ortalamasının hemşirelik bölümü öğrencilerinin ortalamasından yüksek olduğu (p<0.05), BSÖ ortalamasının mezun olunan lise, ailedeki çocuk sayısı, hayatın büyük bir bölümünün geçirildiği yer, ortalama aylık gelirlerini tanımlama biçiminden, RAE ortalamasının ise öğrencilerin hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri yer ile annenin eğitim durumundan etkilendiği saptanmıştır (p<0.05).
  • Başa Dön
  • Özet