2022, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 149-155
Yeni Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar ve İş Stres Düzeyleri
Ebru ÖZEN BEKAR1, Ebru GÖKOĞLAN2
1Dr. Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
2Uzm. Hemşire, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hastane, iş stresi, yeni hemşire
Özet
Amaç: Çalışma, işe yeni başlayan hemşirelerin yaşadıkları sorunları ve iş stres düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikteki bu çalışma İstanbul ilinde Ocak 2019-Aralık 2020 tarihleri arasında, bir özel hastane ve bir devlet hastanesinde çalışan en fazla bir yıllık mesleki deneyime sahip 161 hemşire ile yapılmıştır. Araştırmada iş stres düzeylerini belirlemek için Rizzo, House ve Lirtzman tarafından 1981 yılında geliştirilen ve Güngör tarafından 1997 yılında Türkçeye uyarlanan “İş Stres Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken kategorik değişkenler için sıklıklar, sayısal değişkenler için ise tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. İki bağımsız grup arasındaki farklılıklar bağımsız örneklem t testi ile incelenmiştir. İkiden fazla bağımsız grup arasındaki farklılıklar ise tek yönlü ANOVA ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Yeni hemşirelerin iş stres düzeyleri “İş Rolü Belirsizliği” (14.27±4.3), “İş Rolü Uyumsuzluğu” (23.95±5.7) ve “İş Rolü Yükü” (7.71±1.7) tüm alt boyutlarda orta düzeyde olduğu ve yeni hemşirelerin iş stres düzeylerinin çalışma ortamında yaşadıkları sorunlardan etkilendiği görülmüştür.

Sonuç: İşe yeni başlayan hemşirelerin iş stres seviyeleri, çalışma ortamında yaşadıkları sorunlardan etkilenmektedir. Bu nedenle yeni işe başlayan hemşirelerin iş stres düzeylerinin düşürülmesin de yönetici hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet