2021, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 310-320
Pandemi Sürecinde Evde Kalan Adölesanların Beslenme-Egzersiz ve Koronavirüs Kaygı Durumlarının Belirlenmesi
Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR1, Fatma KARASU2, Melike YAVAŞ ÇELİK3
1Dr. Öğr. Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kilis, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kilis, Türkiye
3Dr. Öğr. Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kilis, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Adölesan, beslenme, egzersiz, kaygı, pandemi
Özet
Amaç: Araştırma, pandemi sürecinde evde kalan adölesanların beslenme-egzersiz ve koronavirüs kaygı durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma 01.02.2021–28.02.2021 tarihleri arasında 315 adölesan ile gerçekleştirilmiştir. Veriler kişisel bilgi formu, Beslenme-Egzersiz Davranış Ölçeği ve Koronavirüs Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatiksel analizi için yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Adölesanların Beslenme-Egzersiz Davranış Ölçeği toplam puan ortalamasının 146.02±19.61 (Min:45, Maks:225), alt boyut puan ortalamalarının sırasıyla Psikolojik Yeme Davranışı 35.57±10.12 (Min:11, Maks:55), Sağlıklı Beslenme-Egzersiz Davranışı 42.82±11.46 (Min:14, Maks:70), Sağlıksız Beslenme-Egzersiz Davranışı 47.24±7.78 (Min:14, Maks:70), Öğün Düzeni 20.38±5.30 (Min:6, Maks:30) puan olarak belirlenmiştir. Koronavirüs Kaygı Ölçeği puan ortalaması ise 5.96±2.79 (Min:0, Maks:20) olarak belirlenmiştir. Koronavirüs Kaygı Ölçeği toplam puanı ile Sağlıksız Beslenme-Egzersiz Davranışı alt boyut puanı arasında pozitif yönde ve zayıf şiddette bir ilişki belirlenmiştir (r=-0.134, p<0.05).

Sonuç: Pandemide adölesanların beslenme-egzersiz davranışlarının olumsuz etkilendiği, koronavirüs kaygısı arttıkça sağlıksız beslenme-egzersiz davranışının arttığı görülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet