2021, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 277-284
İki Farklı Fiziksel Hastalık Tanısı Olan Bireylerde Anksiyete, Depresyon ve Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Belirlenmesi
Havva TEL1, Hesna GÜRLER2
1Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, baş etme, depresyon, fiziksel hastalık
Özet
Amaç: Araştırmada, ortopedik problem ve kanser nedeni ile cerrahi girişim uygulanan bireylerde anksiyete, depresyon ve stresle başa çıkma durumunun belirlenmesi ve her iki gruptaki bireylerin ele alınan değişkenler açısından karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 124 ortopedi, 78 cerrahi onkoloji hastası alındı. Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ile toplandı. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 22.00 programı ile değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik, Kolmogorov Smirnov, Ki-Kare, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada cerrahi onkoloji hastalarının depresyon yaşadığı belirlendi. Her iki hasta gurubunda da anksiyete depresyon düzeyleri ile kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım ölçek skorları arasında negatif ilişki, çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım ölçek skorları arasında ise pozitif ilişki olduğu saptandı (p<0.05).

Sonuç: Çalışmada cerrahi onkoloji hastalarının depresyon yaşadığı, her iki hasta grubunda da kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım ölçek skorları artıkça anksiyete ve depresyon düzeylerinin azaldığı belirlendi. Bu nedenle onkoloji ve ortopedi hastaları ile çalışan sağlık personelinin hastanın tedavi ve bakımında psikososyal bütünlüğü sürdürmesinin desteklenmesine yönelik planlamalar yapılması ve konsültasyon liyezon hizmetlerinin geliştirilmesi önerilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet