2010, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 001-012
Yanıklı Hastaların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
Ar. Gör. Zahide TUNA1, Prof. Dr. Cengiz ÇETİN2
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yanıklar, yaşam kalitesi, yanığa spesifik sağlık ölçeği

Bu çalışma, geçirilmiş yanık travmasının, hastaların yaşam kaliteleri üzerine etkilerinin araştırılması amacı ile tanımlayıcı-ilişkisel olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, beş ayrı merkeze yanık travması ile başvuran 88 hasta oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak, “Anket Formu” ve yazarlar tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; cinsiyet ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki anlamlı bulunmazken (p>0.05), yanık derinliği ve yanık yüzdesi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; yanık travması ne denli iyi tedavi edilirse edilsin kişilerin yaşam kalitelerinde düşüşlere neden olmaktadır. Bu yüzden yanıkla uğraşan sağlık ve sanayi alanındaki tüm branşların yanık kazalarından korunma konusunda enerjik davranması gerekmektedir. Ülkemiz şartlarına uyarlanan “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” yanıklı hastaların yaşam kalitelerini ölçmek için geçerli ve güvenilirdir.