2010, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-052
İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarında Görülen Tükenmişlik Durumunda Algılanan Sosyal Desteğin Rolü
Hemş. Melike TUNA1, Prof. Dr. Nermin OLGUN2
1Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Rehabilitasyon Servisi
2Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Hasta yakını, inme, sosyal destek, tükenmişlik, hemşirelik

Amaç: Araştırma, inmeli hastalara bakım veren hasta yakınlarında görülen tükenmişlik durumunda sosyal desteğin rolünü belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya; bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin yataklı servisi ve bir özel hastanenin nöroloji servisinde 2008-2009 yılları arasında yatan 110 hasta ve hastaya bakım veren 110 hasta yakını katıldı. Veriler inmeli hastalar ve hasta yakınları için “Hasta ve Hasta Yakını Tanıtım Formu”, hasta için “Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği” ile hasta yakını için “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve Tükenmişlik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Bu çalışma sonucunda; Hasta yakınlarının duygusal tükenme (29,94±8,06) ve duyarsızlaşma (18,57±4,45) yaşadığı ancak kişisel başarılarının (19,12±6,01) etkilenmediği belirlenmiştir. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla tükenmişlik yaşadığı, hasta yakınlarının en fazla aileden (19,65±8,10) sosyal destek aldığı saptanmıştır.

Sonuç: Hasta yakınlarının sosyal desteğinin artması durumunda tükenmişlik durumlarının azaldığı sonucuna varılmıştır.