2010, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-040
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Hepatit-B Konusunda Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Emine GEÇKİL1, Ramazan SAVAŞ1, Türkan ŞAHİN1, Fatma Tülay KUTLU2, Saim YOLOĞLU3
1Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik
2Pazarcık Devlet Hastanesi
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Hepatit B, Sağlık Eğitimi, Okul Hemşireliği, Çocuk

Amaç: Bu araştırma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine Hepatit B konusunda verilen eğitimin etkinliğini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntemler:Yarı deneysel olarak planlanan bu araştırma Nisan-Mayıs 2007 tarihleri arasında, Adıyaman'da iki ilköğretim okulundaki 513 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler, eğitimden önce (ön test) ve hepatit konusunda verilen bir saatlik eğitimden iki hafta sonra (son test) olmak üzere aynı anket formlarının iki kez uygulanmasıyla toplanmıştır. Bulgular:Öğrencilerin % 54.0' ü kız, % 59.9' u 13–14 yaş grubundadır. Öğrencilerin Hepatit B bilgi puanlarının 100 puan üzerinden eğitim öncesinde ortalama 42.07 ± 14.22 iken eğitim sonrasında 70.02 ± 17.11 olduğu ve eğitim öncesine göre anlamlı bir şekilde yükseldiği (t=-34.391, p=0.0001) saptanmıştır. Ayrıca kız öğrencilerin eğitim sonrasında puan artışı erkeklerin puan artışından yüksek bulunmuştur (t=2.652, p=0.008). Sonuç:Sonuç olarak öğrencilere verilen eğitimin onların bilgi düzeyini arttırdığı saptanmıştır. Bu sonuçlara göre toplum sağlığı açısından önem taşıyan hastalıklar hakkında bilgilendirme eğitimlerinin yapılması, bunun için de öncelikle okul sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi önerilebilir.