2010, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-017
Hemşirelerin, Meslek Ölçütleri Bağlamında Hemşireliğe İlişkin Görüşleri
Öğr. Gör. Dr. Fatoş KORKMAZ, Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, hemşirelik mesleği, meslekleşme

Amaç: Araştırma, hemşirelerin meslekleşme ölçütleri bağlamında hemşireliğe ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Ankara'da iki üniversiteye bağlı üç hastanede çalışan 180 lisans mezunu hemşire ile gerçekleştirilmiş ve evren üzerinden çalışılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Anket formu iki bolümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hemşirelerin tanıtıcı özellikleri ile ilgili 26 soru, ikinci bölümde hemşirelerin, meslekleşme ölçütleri bağlamında hemşireliğe ilişkin görüşlerini belirlemede kullanılan 16 soru yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS paket programı kullanılarak frekans ve yüzdelik hesapları ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, hemşirelerin büyük bir kısmı hemşireliği sevdikleri için hemşirelikten ayrılmayı düşünmediklerini ve yarısından fazlası ülkemizde verilen hemşirelik hizmetlerini yetersiz bulduklarını ifade etmişlerdir. Hemşireliği gereksinimi olan bireylere yardım etme isteği nedeniyle seçen hemşirelerin oranının oldukça düşük olduğu, hemşirelerin yarısından fazlasının mesleki kurs, seminerler vb. etkinliklere katıldığı ve araştırmaların mesleğin gelişmesini sağladığı görüşüne sahip olduğu belirlenmiştir. Mesleki örgütlere üye olan hemşirelerin oldukça az olduğu, ayrıca düşük oranlarda aldıkları kararları uygulayabildikleri ve etik ilkelerin karar vermede yol gösterici olması nedeniyle gerekli olduğu görüşleri ifade edilmiştir.

Sonuç: Araştırmaya katılan hemşirelerin, hemşireliğe ilişkin görüşlerinin bu çalışmada incelenen meslek ölçütlerini karşılamada istenilir düzeyde olmadığı belirlenmiştir.