2009, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 017-031
Yatağa Bağımlı İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Yaşadıkları Güçlükler
Yard. Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU1, Yard. Doç. Dr. Sevinç KUTLU TÜRKAN2, Prof. Dr. Hatice FESCİ2
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Evde bakım, serebro-vasküler olay, bakım vericiler, hemşirelik, güçlükler

Amaç: Bu çalışmanın amacı yatağa bağımlı inmeli hastalara evde bakım veren hasta yakınlarının yaşadıkları güçlükleri belirlemek ve sorunların çözümünde yardımcı olmaktır.

Gereç-Yöntem: Araştırma yatağa bağımlı inmeli hastalara evde bakım veren hasta yakınlarının yaşadıkları güçlükleri belirlemek ve sorunların çözümünde yardımcı olmak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Erişkin hastanesi, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Ankara Numune hastanesinin Nöroloji servislerinden SVO tanısı ile taburcu olan 38 hasta yakını oluşturmuştur. Araştırmada hasta yakınlarının demografik özelliklerini ve yaşadıkları güçleri belirlenmek amacıyla oluşturulan açık ve kapalı uçlu soruları içeren soru formu kullanılmıştır. Veriler sayı ve yüzdelik olarak verilmiştir.

Sonuçlar: Çalışma sonucunda hasta yakınlarının hastalığa, kullandıkları ilaçlara, konstipasyon ve diyare gibi boşaltım sorunlarına ve beslenmeye ilişkin bilgi gereksimi olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda hasta yakınlarının yaygın bir şekilde psiko-sosyal, yorgunluk ve uykusuzluk sorunları yaşadıkları saptanmıştır. Çalışmada, inmeli hasta yakınlarına ekonomik, psiko-sosyal ve çeşitli konularda eğitim verildi, verilen eğitimlerle sorunların çoğu başarıyla çözümlendi.