2009, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 014-021
Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
Assist. Prof. Şebnem ÇINAR, Prof. İsmet EŞER, Prof. Leyla KHORSHİD
Ege University School of Nursing, Department of Fundamentals of Nursing, Izmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Sırt masajı, yaşamsal bulgular, anksiyete, yaşlı, hemşire

Amaç: Bu araştırma, huzurevinde yaşayan yaşlılarda sırt masajının yaşamsal belirtiler ve anksiyeteye etkisini incelemek amacıyla yapılmış, deneysel bir çalışmadır.

Yöntem: Araştırma, İzmir'deki bir huzurevinde 1 Aralık 2006- 10 Mayıs 2007 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, “Yaşlı Tanıtım Formu” ve “Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Sırt masajı araştırmacı tarafından 18.00-20.00 saatleri arasında 10 dakika süreyle üç gün yaşlının yatağında uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi tekrarlayan ölçümlerde tek yönlü varyans analizi ve iki eş arasındaki farkın önemlilik testi kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan yaşlıların, yaş ortalaması 73.07 yıl (62-85yaş) olup, % 61.9'u kadın, %47.6'sı ilkokul mezunu, %66.7'si duldur. Araştırma sonucunda, Sırt masajı uygulamasından önce, hemen sonra, 15 dakika ve 30 dakika sonra yaşlıların vücut sıcaklığı dışındaki yaşamsal bulgu değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir azalma olduğu saptanmıştır. Sırt masajı sonrası yaşlıların anksiyete düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Sırt masajının; yaşlıların vücut sıcaklığı dışındaki yaşamsal bulgu değerlerini ve anksiyete düzeylerini azalttığı belirlenmiştir.