2009, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 001-013
Hemşirelerin Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonu Uygulamasına İlişkin Becerileri
Arş.Gör. Ebru EREK KAZAN, Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları A.D, Ankara
Anahtar Sözcükler: Düşük molekül ağırlıklı heparin, ilaç hataları, ilaç uygulamaları, subkutan enjeksiyon, hemşirelik becerileri

Amaç: Araştırma, hemşirelerin subkutan düşük molekül ağırlıklı heparin enjeksiyonu uygulamasına ilişkin becerilerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma, Ankara'da bulunan bir Üniversite Hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ortopedi, Kalp-Damar Cerrahisi ve Dahiliye kliniklerinde görev yapan toplam 72 hemşire, örneklemini ise bu kliniklerden tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 30 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada veriler hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini belirlemek üzere geliştirilen anket formu ve hemşirelerin subkutan düşük molekül ağırlıklı heparin enjeksiyonu uygulama becerilerinin belirlenmesini gözlemlemeye yönelik, araştırmacı tarafından ilgili literatürden yararlanılarak hazırlanmış gözlem formu ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; hemşirelerin yarısından fazlasının konuya ilişkin hizmet içi eğitim almadığı, hemşirelerin çoğunluğunun işleme başlamadan önce ilaç kartı ile hekim istemini kontrol etmedikleri, işlemden önce ve sonra ellerini yıkamadıkları, uygun enjeksiyon bölgesini seçemedikleri, buna karşılık hava kilidinin varlığını kontrol ederek enjeksiyonu doğru biçimde aspirasyon yapmadan uyguladıkları, ancak hemen hemen yarısının iğneyi yanlış açı ile dokuya batırdıkları, ayrıca işlemden sonra yeterli kayıt tutmadıkları ve hastayı değerlendirmedikleri belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmada hemşirelerin, subkutan düşük molekül ağırlıklı heparin enjeksiyonu uygulamasına ilişkin bazı kritik işlem basamaklarındaki becerileri istenilen düzeyde gerçekleştiremedikleri sonucuna varılmıştır.