2009, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-046
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri
Öğr.Gör. Selma ATAY1, Ebru EKİM2, Sezen GÖKKAYA2, Emine SAĞIM2
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 4. Sınıf Öğrencisi
Anahtar Sözcükler: Sağlık yüksekokulu öğrencileri, eleştirel düşünme, hemşirelik, ebelik

Araştırma, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin incelenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'nda 2007-2008 eğitim öğretim yılında hemşirelik ve ebelikte lisans eğitimi gören tüm öğrenciler oluşturmuştur (N= 285). Araştırmanın örneklemine, ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 250 öğrenci alınmıştır. Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin Tanıtıcı Bilgi Formu ve California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (CEDEÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda araştırma kapsamına alınan öğrencilerin “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” puan ortalamasının düşük (198.31±18) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre elde edilen puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (F=1.875, p>0.05). Ayrıca öğrencilerin bölümlerine göre elde edilen toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (F= 0.279, p>0.05). Sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin eleştirel düşünme puan ortalamalarının diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (t= 2.578, p<0.05). Bu doğrultuda, hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerine eğitimleri süresince eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek öğretim yöntem ve stratejilerinin kullanılması ve sosyal etkinler için fırsat yaratılması önerilebilir.