2009, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-024
Bir Üniversite Hastanesindeki Uygulamaların Aile Merkezli Bakım Yönünden İncelenmesi
Arş. Gör. Handan BOZTEPE, Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Aile merkezli bakım, hastaneye yatan çocuk, aile, hemşirelik

Bu araştırma bir üniversite hastanesinin çocuk servislerinde verilen bakımı, aile merkezli bakım yönünden incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmada demografik veri formu, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma 81 anne ile yapılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi ki-kare testi ile yapılmıştır. Tanımlayıcı değerler olarak sayı ve yüzdelikler verilmiştir. Annelerin hastanede çocuklarının daha çok fiziksel bakımını üstlendikleri ve bu nedenle kendi gereksinimlerini karşılayamadıkları saptanmıştır. Çocuğun bakımında annelerin çoğunun ilaç uygulamalarını üstlendikleri ve çoğunlukla oral yolla alınan ilaçları verdikleri belirlenmiştir. Annelerin çocuklarının bakımı konusunda yeterince bilgilendirilmediği ve çocukları ile ilgili kararlara katılmadıkları görülmüştür. Ayrıca hemşirelerin yoğun olmaları ve sorulara yanıt vermemeleri gibi nedenlerle annelerin hemşirelere soru soramadıkları ve endişelerini paylaşamadıkları belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda hastane yönetimi tarafından aile merkezli bakıma ilişkin politikaların oluşturulması ve hastaneye yatışta aile merkezli bakım felsefesinin ailelerle paylaşılması önerilmiştir.