2009, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-010
Artritli Bireylerde Yorgunluğun Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr. Ayla ÜNSAL
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Anahtar Sözcükler: Artrit, yorgunluk, Yorgunluk için Görsel Benzerlik Skalası, hemşirelik, ağrı

Giriş: Yorgunluk şikayeti, neredeyse tüm kronik hastalıklarda özellikle de osteoartrit, romatoid artrit, fibromyalji gibi ağrı sorunu yaşanan hastalıklarda yaygın şekilde görülür.

Amaç: Bu çalışma artritli bireylerin yorgunluk durumunu belirlemek amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Veriler, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi-Rehabilitasyon ve İmmunoloji poliklinik ve kliniklerinde Mayıs-Temmuz 2005 tarihleri arasında 250 artrit hastası üzerinde toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak soru formu ve Yorgunluk için Görsel Benzerlik Skalası kullanılmıştır.

Bulgular: Artritli bireylerde Yorgunluk için Görsel Benzerlik Skalası'nın iç tutarlılığı iyi bulunmuştur. Yorgunluk alt skalasının Cronbach alfası 0.87, enerji alt skalasının ise 0.84'dür. Sosyo-demografik özellikler ile yorgunluk ve enerji alt skalası puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. Bu farklılıklar kadın, yaşlı, dul, okur-yazar, ekonomik durumu iyi olan ve özel egzersiz programlarına katılanlar arasında saptanmıştır.

Sonuç: Artritli bireylerde yorgunluk seviyesi yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada, sosyodemografik değişkenler ile yorgunluk arasında ilişki olduğunu belirlenmiştir.