2008, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 041-051
Adıyaman İl Merkezindeki Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr. Emine GEÇKİL, Öğr.Gör. Özlem DÜNDAR, Öğr.Gör. Türkan ŞAHİN
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik bakımı, bakım kalitesi, hasta memnuniyeti

Amaç: Bu çalışma hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu çalışma 9 Mart–11 Mayıs 2007 tarihleri arasında yürütülmüştür. Örneklem Adıyaman il merkezindeki hastanelerde en az iki gün yatan 433 hastadan oluşmuştur. Veriler bir soru formu ve Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (HBMÖ) ile toplanmıştır.

Bulgular ve Tartışma: Araştırmaya katılan hastaların yarıdan fazlasının kadın (%56,8) ve %64,2' sinin İlkokul ve Ortaokul mezunu olduğu saptanmıştır. Katılımcıların yaşlarının 18 ile 86 arasında değiştiği ve yaş ortalamasının 36.67±15.15 olduğu belirlenmiştir. Hastaların Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği toplam puan ortalaması 68.11±16.26 olarak saptanmış ve hastaların memnuniyeti orta düzey olarak değerlendirilmiştir. Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyleri ile cinsiyet ve yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak hastaların memnuniyet düzeyleri ile eğitim düzeyi ve klinikler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması önerilebilir.