2008, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 016-025
Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Öğr.Gör.Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL1, Yrd.Doç.Dr. Ümran DAL2, Yrd.Doç.Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN1, Prof.Dr. Gülşen VURAL1
1Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
2Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik öğrencileri, hemşirelik eğitimi, klinik uygulama

Amaç: Bu çalışma, bir hemşirelik yüksekokulu programına yeni dahil edilen intörnlük programı kapsamında uygulama yapan dördüncü sınıf öğrencilerinin ve uygulamanın yapıldığı kliniklerde görev yapan hemşirelerin görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2005 – 2006 Öğretim yılı Bahar sömestrinde intörnlük uygulaması yapan gönüllü 38 dördüncü sınıf öğrencisi ve uygulamanın yapıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesi ve özel hastanede çalışan, araştırmayı kabul eden 38 hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin ve hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini ve intörnlük uygulamasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplaması yapılmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda intörnlük uygulaması sonrası öğrencilerin çoğunluğunun el becerilerinin arttığı, kendilerine olan güvenlerinin ve mesleğe olan sevgilerinin arttığı, bilgi ve sorumluluk duygularının geliştiğine ilişkin görüş sahibi olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin intörnlük uygulamasına ilişkin görüşleri arasında birinci sırada öğrencilerin bilgi ve becerisinin arttığına ilişkin görüş yer almıştır. Bunu; öğrencilerin mesleğe uyum sağlaması, kendilerine olan güvenlerinin artması, iletişim becerileri ve sorumluluk duygusunun artması ile ilgili görüşlerinin takip ettiği belirlenmiştir.

Sonuç ve Öneriler: İntörnlük uygulamasının hem öğrenciler hem de hemşireler tarafından mesleki gelişim açısından yararlı bir uygulama olduğu saptanmıştır. Uygulamanın uygun fizik ortam sağlanarak ve süresinin artırılarak devam etmesi önerilmiştir.