2023, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 179-185
Hastane Etik İkliminin Onkoloji Hemşirelerinin Seslilik Davranışlarına Etkisi: Cesaretin Aracılık Rolü
Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER1, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK2, Şenay GÜL3, Eda KARAİSMAİLOĞLU4
1Assoc. Prof., Fundamentals of Nursing, Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey
2Research Assistant, Fundamentals of Nursing, Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey
3Assoc. Prof., Fundamentals of Nursing, Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey
4Assoc. Prof., Department of Medical Informatics, University of Health Sciences Gulhane Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Aracı rol, cesaret, etik iklim, onkoloji hemşiresi, seslilik davranışı

Amaç: Etik iklim, çalışanların düşünce, tutum ve davranışlarını etkileyen önemli bir örgütsel özelliktir. Hastanelerin asli çalışanlarından biri olan hemşirelerin sesi hem çalıştıkları kurumlar hem de hastalarının güvenliği açısından çok değerlidir. Ancak, hastane etik iklimi ile seslilik davranışı arasındaki ilişki belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışmanın amacı cesareti bir aracı olarak ele alarak etik iklimin onkoloji hemşirelerinin seslilik davranışları üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, kestirimsel kesitsel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmanın örneklemini Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nin yatan hasta kliniklerinde hemşire olarak istihdam edilen 71 hemşire oluşturmuştur.

Bulgular: Hastanenin etik iklimi ile onkoloji hemşirelerinin seslilik davranışları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır ve bu ilişkide cesaretin pozitif kısmi aracılık etkisi vardır.

Sonuç: Bir hastanenin etik iklimi ile hemşirelerin seslilik davranışı arasındaki ilişki birçok farklı değişkeni içerdiğinden, cesaret bu ilişkide aracı olarak kabul edilebilir ancak tek başına doğrudan etkili olmayabilir.