2008, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 058-067
Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri
Arş.Gör. Zehra ESKİMEZ1, Yrd.Doç.Dr. Gürsel ÖZTUNÇ1, Prof. Dr. Nazan ALPARSLAN1
1Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Lise, kız öğrenciler, hemşirelik mesleği, görüşler

Bu araştırma lise son sınıfta okuyan kız öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya T.C. Adana Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Liselerin son sınıflarında okuyan 416 kız öğrenci dahil edilmiştir. Veriler öğrencilerin sosyo-demografik özelikleri, hemşirelik mesleğine ilişkin görüşlerini ve meslek tercihlerini belirlemeye yönelik anket formu ile toplanmıştır. Sonuçlar, SPSS for Windows 11.5 programında yüzdelik ve Ki-Kare testleri uygulanarak analiz edilmiştir.

Öğrencilerin yaş ortalamasının 17.0±0.6, kardeş sayıları ortalamasının 3.0±1.65 olduğu, %85,3’ünün çekirdek aileye sahip olduğu, %31,5’inin babasının ilkokul mezunu ve %37,7’sinin babasının serbest meslekle uğraştığı, %39,4’ünün annesinin ilkokul mezunu ve %85,3’ünün annesinin ev hanımı olduğu, %24,5’inin aile gelirinin 150-549 milyon TL olduğu, %72,8’inin öğretmenliği bayan için ideal olan birinci meslek olarak gördüğü, %49,3’ünün hastane deneyimi olduğu, %71,2’sinin hemşireliği tercih etmeyi düşünmediği görüşünde olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın sonunda, lise son sınıf kız öğrenciler hemşirelik mesleği ile ilgili olumlu görüşler ifade etmiş olmalarına rağmen hemşirelik mesleği hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür.