2023, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 154-163
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde COVID-19 Tanısı Almış Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Tükenmişlik Durumları ve Mesleğe Bağlılıklarının Belirlenmesi
Fatma Nur DUMAN1, Ayten ŞENTÜRK ERENEL2
1Research Assistant, Lokman Hekim University, Faculty of Health Sciences, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Ankara, TURKEY
2Prof. Dr., Lokman Hekim University, Faculty of Health Sciences, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Ankara, TURKEY
Anahtar Sözcükler: COVID-19, hemşire, mesleğe bağlılık, pandemi, tükenmişlik

Amaç: Bu araştırmada, bir eğitim ve araştırma hastanesinde COVID- 19’lu hastalara bakım sağlayan hemşirelerin mesleğe bağlılık ve tükenmişlik düzeylerini saptamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı desende tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklemini COVID-19 hastalarına bakan 205 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada veriler “Tanımlayıcı Özellikler Formu”, “Tükenmişlik Ölçeği”, “Hemşirelik Mesleki Bağlılık Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin tükenmişlik ölçeği toplam puan ortalaması 4.48±1.07 olup, sadece %1'inin tükenmişlik yaşamadığı, %36.6'sının kriz düzeyinde tükenmişlik yaşadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin mesleki bağlılık puan ortalaması 68.73±13.14 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin günlük bakım verdiği hasta sayısına göre toplam mesleğe bağlılık ve çaba göstermeye isteklilik puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ile mesleki bağlılık düzeyleri anlamlı ve negatif yönde bir korelasyon olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Pandemi servis ve yoğun bakım ünitelerinde çalışıp, COVID- 19 hastalarına bakım sağlayan hemşirelerin neredeyse tamamının tükenmişlik yaşadığı, mesleki bağlılık düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğu, tükenmişlik düzeyi arttıkça mesleğe bağlılığın azaldığı belirlenmiştir.