2023, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 145-153
Hemşirelerin Hasta Güvenliği Konusunda Farkındalıkları: Güçlü ve Zayıf Yönleri
Melek DATPINAR1, Nazan TORUN2
1Hem., Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, hemşire

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin deneyimlerinden yararlanarak hemşirelerin hasta güvenliği algısını belirlemek ve hasta güvenliğinin sağlanmasındaki güçlü ve zayıf yönleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu olasılıksız yöntemlerden amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Örneklem bir özel ve bir üniversite hastanesinde çalışan gönüllü 45 hemşireden oluşmaktadır.

Bulgular: Yapılan görüşmelerde hemşireler hasta güvenliğini genel olarak hastaya zarar vermeme olarak ifade ederken hasta güvenliği kültürünü ise hasta güvenliğinin sağlanabilmesi için çalışanların göstermiş olduğu tutum, davranış ve değerler olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca hemşireler insani ve çevresel faktörlerin hasta güvenliğini etkilediğini ve hasta güvenliğinin sağlanmasında güvenlik risklerini nasıl yönettiklerini belirtmişlerdir. Bu bağlamda görüşmeler sonucunda beş ana tema “Hasta Güvenliği ve Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Bilinenler”, “Hasta Güvenliğini İhlal Eden Faktörler”, “Hasta Güvenliğin Sağlanmasında Risk Yönetimi”, “Hasta Güvenliğin Sağlanmasında Ekip Çalışması – İletişimin Önemi”, “Hasta Güvenliğin Sürdürülmesinde Sürekli Eğitim ve Etkileşim Sağlanması” ve on üç alt tema oluşturulmuştur.

Sonuç: Çalışma sonucunda hemşirelerin hasta güvenliği konusunda farkındalığının olduğu ancak hasta güvenliği kültürü konusunda hasta güvenliği kadar farkındalığının olmadığı görülmüştür. Çalışmada hasta güvenliğinin sağlanmasında, hasta bakımı ve tedavisinde düzenli kontrol sağlamanın, dikkat etmenin, her şeyi doğru yapmanın, önlem almanın, ekip çalışmasının, sürekli eğitim ve etkileşimin güçlü yanlar olduğu, insani ve çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalar, yetersiz personel sayısı ve fazla iş yükünün ise zayıf yönler olduğu belirlenmiştir. Hastane yöneticileri ve yönetici hemşireler, hemşirelerin hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi için, hemşireleri desteklemeli ve geliştirmelidir. Ayrıca hemşirelerin hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik eğitim almaları sağlanmalı ve güvenlik uygulamaları ile ilgili görüşleri dikkate alınarak hasta güvenliği yeterlilikleri artırılmalıdır.