2023, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-134
Annelerin Emzirme Deneyimleri Üzerine: Niteliksel Bir Çalışma
Aylin TOZLUOĞLU1, Filiz SÜZER ÖZKAN2
1Uzm. Hem., Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Düzce, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Anne sütü, emzirme, emzirme deneyimi, hemşirelik

Amaç: Çalışma; annelerin emzirme deneyimleri ve bu deneyimleri etkileyen bireysel, sosyal ve kültürel faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma; nitel araştırma yöntemlerden biri olan “derinlemesine görüşme tekniği” nin kullanıldığı tanımlayıcı bir çalışmadır. Batı Karadeniz bölgesindeki bir devlet hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden, veri doygunluğuna erişme durumu dikkate alınarak on gebe ile doğum sonu birinci ve altıncı aylarda olmak üzere iki ayrı bireysel görüşme yapılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve tematik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Verilerin analizinde birinci görüşmeden ve ikinci görüşmeden üç ana tema (emzirmeyle ilgili tutum ve davranış, emzirme deneyimi, emzirme deneyimini etkileyen faktörler) belirlenmiştir. Annelerin doğum sonu ilk bir saat içinde bebeklerini emzirdikleri ama anne sütü dışında besinlerde verdikleri, bir anne dışında diğer annelerin altıncı aydan önce ek gıdalara başladıkları görülmüştür.

Sonuç: Çalışmamızda; annelerin emzirme ve anne sütünün önemi hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen emzirmeyi başarı ile devam ettiremedikleri görülmektedir. Bu durum annelere verilen emzirme eğitiminin tek başına yeterli olmadığını, bireysel, çevresel ve sosyal faktörlerin emzirme deneyiminde etkili olduğunu düşündürmektedir.