2023, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-126
Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Göz Bandı ve Kulak Tıkacı Uygulamasının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Fatma ÖZ1, Birgül CERİT2
1Bil. Uzm., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu, Türkiye
2Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bolu, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, göz bandı, koroner yoğun bakım ünitesi, kulak tıkacı, uyku kalitesi

Amaç: Bu çalışma, Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalarda göz bandı ve kulak tıkacı uygulamasının uyku kalitesine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Kasım 2018-Mart 2019 tarihleri arasında yapılmış olup, ön test-son test modelde tasarlanmış randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır. Çalışmada katılımcı sayısını belirlemek için güç analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre deney grubuna 30, kontrol grubuna 30 hasta atanmış ve çalışma 60 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında; Hasta Bilgi Formu ve Richards–Campbell Uyku Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Bağımsız gruplar t testi, Bağımlı grup t testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada deney grubu hastaların ön test uyku kalitesi puan ortalaması 197.83±113.614, son test puan ortalaması 385.67±64.08 olarak bulunmuştur. Kontrol grubu hastaların ise ön test uyku kalitesi puan ortalaması 178.83±116.890, son test puan ortalaması 244.33±122.94 olarak belirlenmiştir. Deney grubundaki hastaların ön test-son test uyku kalitesi puan ortalamaları arasında (t=-9.335, p=0.000) ve kontrol grubundaki hastaların ön test-son test uyku kalitesi puan ortalamaları arasında (t=-2.730, p=0.011) istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu hastaların son test uyku kalitesi ortanca değerleri dikkate alındığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmiştir (Z=-4.675, p=0.000).

Sonuç: Araştırma sonucunda Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan hastalarda göz bandı ve kulak tıkacı uygulamasının uyku kalitesi üzerine olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir.