2023, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-118
COVID-19 Aşı Okuryazarlığının COVID-19 Aşı Tutumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Behire SANCAR1, Ayşe Buket DOĞAN2, Yağmur SÜRMELİ3, Fügen ÖZCANARSLAN4
1Assist. Prof., Department of Nursing, Toros University, Mersin, Turkey
2Research Assistant, Department of Nursing, Toros University, Mersin, Turkey
3Lecturer, Vocational School of Health Services, Toros University, Mersin, Turkey
4Prof. Dr., Department of Nursing, Toros University, Mersin, Turkey
Anahtar Sözcükler: Aşı okuryazarlığı, aşı tutumu, COVID-19

Amaç: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, COVID-19 aşı okuryazarlığı ile toplumda COVID-19 aşısına yönelik tutum arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın verileri kolayda örnekleme yöntemi ile Haziran 2021 ile Eylül 2021 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın evrenini 18 yaş ve üzeri 1112 birey oluşturdu. Veriler, kişisel bilgi formu, COVID-19 Aşı Okuryazarlığı Ölçeği ve COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği kullanılarak çevrimiçi olarak toplandı.

Bulgular: Katılımcıların COVID-19 Aşı Okuryazarlığı ölçeği toplam puan ortalaması 2,91±0,43'tü. Katılımcıların COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumlar ölçeği toplam puan ortalaması 3,68±0,76'ydı. Katılımcıların COVID-19 VL ölçeği toplam puanları ile ATV-COVID-19 ölçeği toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki vardı.

Sonuç: Bu araştırmada katılımcıların aşı okuryazarlığı göreceli olarak yüksekti ve COVID-19 aşısına yönelik tutumları olumluydu. Aşı okuryazarlığı arttıkça aşılara yönelik olumlu tutumlar da arttı.