2023, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-101
İnvaziv ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyondaki Prematüre Bebeklerde Kronik Ağrının Değerlendirilmesi
Fatma ERTÜRK1, Emine GEÇKİL2
1Uzm.Hem., Konya Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Konya, Türkiye
2Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşire, kronik ağrı, mekanik ventilasyon, prematüre bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesi

Amaç: İnvaziv ve noninvaziv mekanik ventilasyondaki prematüre bebeklerin kronik ağrısını değerlendirmek amacıyla yürütülen bu çalışma tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmanın örneklemini Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan, gestasyon yaşları ≥25 hafta ve ≤ 36 hafta olan 110 prematüre bebek oluşturmuştur. Veriler bebeklerin özelliklerini belirlemek amacıyla Tanımlayıcı Bilgi Formu ve Yenidoğan Ağrı ve Rahatsızlık Ölçeği (EDIN) ile Şubat 2018- Nisan 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler normal dağılıma uygunluk durumuna uygun testler ile analiz edilmiş ve önemlilik düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Prematüre bebeklerin EDIN ölçeğinden aldıkları toplam ağrı puan ortalamalarının 5.43±1.86 olduğu ve %35.5’inin ağrı yaşadığı (>6 puan) tespit edilmiştir. Mekanik ventilasyon uygulanan prematüre bebeklerin yatış süresi ve mekanik ventilasyon uygulama süresi arttıkça kronik ağrı puanlarının arttığı tespit edilmiştir (p<.05). Deri bütünlüğünde bozulma riski olan bebeklerin kronik ağrı puan ortalamasının yüksek olduğu saptanmıştır (p<.01).

Sonuç: Mekanik ventilasyon alan prematüre bebeklerin cilt değerlendirmesine önem verilmesi, rutin ağrı değerlendirilmesinin yapılması, mekanik ventilasyonda kalış süreleri 5 günü geçen bebeklerde ağrının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması önerilmiştir.