2023, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 078-086
Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algıları ile Yapısal ve Psikolojik Güçlendirme Algılarının İncelenmesi
Şenay ŞENER1, Ayşegül OKSAY ŞAHİN2
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, örgütsel adalet, psikolojik güçlendirme, yapısal güçlendirme

Amaç: Hemşirelerin örgütsel adalet ile yapısal ve psikolojik güçlendirme algıları ve aralarındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir çalışma olarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini bir kamu hastanesinde çalışan 271 hemşire oluşturdu. Veri toplamada “Bireysel Tanıtım Formu”, “Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği”, “Yapısal Güçlendirme Ölçeği” ve “Psikolojik Güçlendirme Ölçeği” kullanıldı. Araştırmanın verileri sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, medyan, Cronbach’s Alfa iç tutarlılık katsayısı, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Spearman korelasyon analizleri ile değerlendirildi. Sonuçlar için anlamlılık düzeyi p<0.05 alındı.

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin puan ortalamaları örgütsel adalet 2.87±0.59, yapısal güçlendirme 2.88 ±0.67 ve psikolojik güçlendirme 3.74±0.82 olarak bulundu. Örgütsel adalet, işlemsel ve etkileşim adaleti puan ortalamalarının yaşa, mesleki deneyime ve çalışılan birime göre, dağıtım adaleti ve psikolojik güçlendirme algısı puanlarının ise çalışılan birime göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edildi (p<0.05). Örgütsel adalet algısı ve alt boyutları ile yapısal ve psikolojik güçlendirme algısı arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0.05).

Sonuç: Hemşirelerin adalet algıları ve yapısal güçlendirme puan ortalamalarının orta düzeyde olumlu, psikolojik güçlendirme puan ortalamalarının ise orta üstü düzeyde olumlu olduğu değerlendirildi. Örgütsel adalet algısı ile yapısal güçlendirme arasında pozitif yönde ve orta, psikolojik güçlendirme ile ise pozitif yönlü ve zayıf ilişki bulundu. Çalışanların örgütlerini daha adil olarak algılamalarında yapısal olarak güçlendirilmelerinin önemli olduğu anlaşılmaktadır.