2023, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-069
Türk Akademisyenlerde İş-Aile Dengesi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği
Zehra GÖK METİN1, Edagül DURMAZ2, Esra AKI3
1Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Bil.Uzm., Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı Programı, Ankara, Türkiye
3Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akademisyen, iş-aile dengesi, iş sağlığı, ölçek, geçerlik

Amaç: Bu araştırmanın amacı, İş-Aile Dengesi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu metodolojik araştırma 134 akademisyen ile yürütülmüştür. Veriler, online anket yolu ile Akademisyen Bilgi Formu ve İş-Aile Dengesi Ölçeği-Türkçe kullanılarak toplanmıştır. Uzman görüşü alınarak İş-Aile Dengesi Ölçeği-Türkçenin son hali verilmiş ve geri-çeviri yapılmıştır. Dil ve kapsam geçerliği yapılan ölçeğin Türkçe versiyonunun yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için test-tekrar test ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı kullanılmıştır.

Bulgular: Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.89 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın test-tekrar analizi 42 katılımcı ile yapılmış ve iki ölçüm arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (t= 1.126, p=0.197). Test- tekrar test güvenirliği için Pearson korelasyon katsayısı sonucu (r=0.83, p<0.001) bulunmuştur. Kapsam geçerlik indeksinin 0.94 olduğu hesaplanmıştır. Faktör analizine göre, faktör yükleri 0.64-0.87 arasında değişmektedir. Açıklanan varyans %68.70 olarak bulunmuş, ölçeğin yapısının tek boyutlu ve orijinaliyle tutarlı olduğu görülmüştür. Karşılaştırmalı uyum indekslerinin, χ2/SD (2.29) (<2) ve GFI (0.95) (>0.90), kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.

Sonuç: İş-Aile Dengesi Ölçeği’nin Türk akademisyenlerde geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir. Ölçeğe yönelik sonuçların farklı çalışan gruplarında doğrulanmalıdır.