2023, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 052-059
Evde Bakım Hemşireliği Kalite Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
Seda GÖGER1, Dilek CİNGİL2, Şenay ŞENER3
1Dr.Öğr.Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Sakarya, Türkiye
2Doç.Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Dr., Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Safranbolu Devlet Hastanesi, Karabük, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Evde bakım, geçerlik, güvenirlik, hemşirelik

Amaç: Bu çalışma, “Evde Bakım Hemşireliği Kalite Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Metodolojik tipte olan çalışmanın evrenini bir devlet hastanesinin evde sağlık hizmetleri biriminden sağlık hizmeti alan hasta yakınları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında evde sağlık hizmeti alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 225 katılımcı oluşturmuştur. Veri toplamada “Katılımcılara İlişkin Bilgi Formu”, “Hasta Deneyimi Anketi” ve “Evde Bakım Hemşireliği Kalite Ölçeği” kullanılmıştır.

Bulgular: 22 maddelik ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.98 bulunmuştur. Modelin uyum iyiliğine ilişkin df değeri 4.710 (p<0.05) bulunmuştur. KMO değeri 0.957, Bartlett Sphericity testi sonucu 0.000 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı tespit edilmiştir (p<0.05). Ölçekte bulunan üç faktörün toplam varyansın %92.28’ini açıkladığı saptanmıştır. Test tekrar-test korelasyonu r:0.88, p≤0.001 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Yapılan analizler doğrultusunda “Evde Bakım Hemşireliği Kalite Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır. Evde bakım hizmetlerinin kalitesini arttırmak için bu ölçüm aracının belirli aralıklarla kullanılması, hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması önerilmektedir.