2023, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-051
Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Göre Yaratıcı Düşünce ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Ali TAYHAN1, Aynur ÇETİNKAYA2, Dilek ÖZMEN3, Damla ŞAHİN BÜYÜK4, Fatma UYAR5
1Arş.Gör.Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Manisa, Türkiye
2Doç.Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Manisa, Türkiye
>sup>3Prof.Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Manisa, Türkiye
4Arş.Gör.Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Manisa, Türkiye
5Arş.Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Manisa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akademik başarı, bilişsel esneklik, hemşirelik öğrencileri, yaratıcılık

Amaç: Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin akademik başarılarına göre yaratıcı düşünce ve bilişsel esneklik düzeylerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte planlanmış olan araştırmanın evreni 1.2.3. ve 4. sınıf hemşirelik bölümü öğrencilerinden oluştu (N=800). Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış olup evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldı (n=744). Araştırma verileri; Tanıtıcı Bilgi Formu, Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Envanteri kullanılarak toplandı.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %52.0’si 21 yaş altında, %75.5’i kadın, %40.5’i birinci sınıf öğrencisi, %70.8‘i ders başarı durumu algısını orta düzeyde olarak ifade etmektedir. Hemşirelik öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Envanteri puan ortalamaları 74.88±9.64; Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği puan ortalamaları ise 96.29±12.12 olarak bulundu. Öğrencilerin akademik başarıları ile ölçeklerin puan ortalamaları karşılaştırıldığında; akademik başarı durumu “iyi” düzeyde olanların “orta” düzeyde olanlara göre; “orta” düzeyde olanların da “geçer” düzeyde olanlara göre daha yüksek puan ortalamalarına sahip olduğu belirlendi (p<0.05).

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin bilişsel esneklik ve yaratıcılıkları ortanın üstü olarak bulundu. Hemşirelik eğitiminde uygun yöntemler kullanılarak öğrencilerin bilişsel esneklik ve yaratıcılık yetenekleri daha üst seviyelere yükseltilebilir.