2022, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 299-306
Hemşirelik Öğrencilerinin Estetik Cerrahiye Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
İlknur TURA1, Sevilay ERDEN2, Açelya TÜRKMEN3, Umut Ece ARSLAN4
1Res. Assist., Cukurova University, Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Diseases Nursing, Adana, Turkey
2Assoc. Prof., Cukurova University, Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Diseases Nursing, Adana, Turkey
3Res. Assist. Dr., Cukurova University, Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Diseases Nursing, Adana,Turkey
4Assoc. Prof., Hacettepe University, Public Health Institute, Public Health Department, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Estetik/Kozmetik cerrahi, hemşirelik, öğrenci

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin estetik (kozmetik) cerrahiye karşı kişisel, sosyal ve düşünce yönünden bakış açılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırma kriterlerine uyan 435 öğrenci çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma verileri, Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu ve Estetik Cerrahi Kabul Ölçeği (ECKÖ)kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistiksel analizler kullanılmış olup etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.66±3.46 olarak bulundu. ECKÖ kişisel alt boyut puan ortalamasının (23.48±7.01) sosyal (12.52±7.55) ve düşünce (17.56±8.53) alt boyut puan ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca estetik cerrahiye karşı tutumun son sınıf öğrencilerinde daha olumlu (ortanca=54.00) olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bu araştırmada, öğrencilerin estetik cerrahiyi orta düzeyde kabul ettiği, erkek öğrencilerin estetik cerrahi ile ilişkili sosyal motivasyonlarının daha yüksek olduğu, öğrencilerin estetik cerrahiyi kabul etmede medya haberlerinden etkilendiği belirlenmiştir. Özetle, örneklemimizdeki öğrencilerin hem genç yaş grubunda hem de sağlık çalışanı olmasının estetik cerrahiye yönelik tutumlarını olumlu etkilediği söylenebilir.