2022, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 264-273
Simülasyona Dayalı Doğum Eğitimi Uygulanmasında Öğrencilerin Kaygı Durumları ve Teknolojik Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi
Seda AYYILDIZ1, Zehra Özge ÇANDERELİ2, Pınar KILIÇ AKSU3, Ramazan Özgür ÇATAR4, Okan Cem KİTAPÇI5, Nur ŞİŞMAN KİTAPÇI6, Leyla KÖKSAL7, Meltem DEMİRGÖZ BAL8, Gonca MUMCU9
1MsN, University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children Hospital, Istanbul, Turkey
2Res. Assist., Marmara University Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Istanbul, Turkey
3Assist. Prof., Altınbaş University Faculty of Applied Sciences, Department of Health Management, Istanbul, Turkey
4Assist. Prof., Marmara University Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Istanbul, Turkey
5Res. Assist., Marmara University Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Istanbul, Turkey
6Assist. Prof., Marmara University Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Istanbul, Turkey
7Assist. Prof., Emeritus, Marmara University Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Istanbul, Turkey
8Assoc. Prof., Marmara University Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Istanbul, Turkey
9Prof., Marmara University Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kaygı, mesleki gelişim, simülasyona dayalı eğitim, teknoloji kullanım

Amaç: Bu çalışmanın amacı, simülasyona dayalı normal doğum dersinin öğrencilerin mesleki gelişimleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve öğrencilerin kaygı durumları ile teknolojiye hazır bulunuşluk durumlarını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma yarı deneysel bir çalışma olup Eylül 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Ebelik Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri (n=60) ile yürütülmüştür. Öğrenciler, gerçek hayat senaryolarını kapsayan 14 haftalık simülasyona dayalı normal doğum dersine katılmıştır. Veriler, eğitim öncesi ve sonrası dönemde Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ve Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilim Ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Öğrenciler, simulasyona dayalı normal doğum eğitiminin, “mesleki becerilerini” (%95) ve “mesleği içselleştirmelerini” (%93.4) geliştirdiğini bildirmiştir. Eğitim sonrasında “çalışma ortamındaki kaygı” (%93.3) durumuna yönelik olumlu gelişme olduğunu belirtmişlerdir. Eğitim öncesi ve sonrasında; Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilim Ölçeği puanı ile Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) puanı arasında fark tespit edilmemiştir ve bu eğitim için olası engelleyici faktörler olmadıkları görülmüştür (p>0.05).

Sonuç: Çalışmada simülasyona dayalı normal doğum eğitiminin mesleki gelişime katkı sağladığı bulunmuştur. Ayrıca, teknolojiye hazırbulunuşluk ve kaygı düzeylerinin eğitim öncesi ve sonrası benzer düzeyde olduğu saptanmıştır.