2022, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 247-253
Pandemi Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Güdülenmesi
Büşra Nur YÜKÜM1, Emel ÖZTÜRK TURGUT2
1Hemşire, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Türkiye
2Arş. Gör. Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, motivasyon, öğrenciler, pandemik

Amaç: Araştırma hemşirelik öğrencilerinin pandemi döneminde, güdülenmelerini ve güdülenme düzeylerini etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma 2020-2021 akademik yılında, İzmir’de bir hemşirelik fakültesinde eğitimini sürdüren 292 öğrenciyle yürütülmüştür. Tabakalı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu ve Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği’nden oluşan online anket formu ile elde edilmiştir. Veri analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %81.3’ü kadın, %64.7’si 20-22 yaş grubundadır. GKSÖ puan ortalamaları içsel 39.22±5.96, dışsal 18.99±2.53, olumsuz 26.26±5.47 ve toplam güdülenme 84.43±9.48 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin mesleki güdülenmesinin pandemi sürecinde vaktinin çoğunun geçtiği yer, mezuniyet sonrası meslekte çalışma isteği, pandemi sürecinde toplumun mesleğe bakış açısının değiştiğini düşünme, mesleğin gelecek algısı değişkenlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmada öğrencilerin güdülenme düzeyi literatürle benzer ortalamada belirlenmiştir. Mezuniyet sonrasında hemşirelik yapmak istemeyenlerin, mesleğin geleceği hakkında olumsuz düşünenlerin, pandemi döneminde toplum gözünde hemşirelik imajında değişim olmadığını düşünenlerin ve pandemi dönemini çoğunlukla ailesinden uzakta geçirenlerin bu değişkenlerdeki diğer gruplara göre mesleki güdülenmesinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.