2008, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-031
Kadınların Postpartum İlk 6 Aylık Süredeki Emzirme Davranışları ve Prenatal Dönemdeki Emzirme Tutumunun Emzirme Davranışları Üzerindeki Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Zehra GÖLBAŞI1, Öğr.Gör.Dr. Gülten KOÇ2
1Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD, SİVAS
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Postpartum dönem, prenatal dönem, emzirme davranışı, emzirme tutumu, hemşirelik

Bu araştırma kadınların postpartum ilk 6 aylık süredeki emzirme davranışları ve gebelik dönemindeki emzirmeye yönelik tutumların emzirme davranışları üzerindeki etkisini saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 1 Aralık – 31 Aralık 2001 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran gebeler oluşturmuştur. Bu tarihler arasında görüşülen 203 gebe kadından postpartum ilk 6 aylık dönemde ulaşılan 90 kadın örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği” ve “Postpartum Emzirme Durumunu Değerlendirme Formu” ile toplanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında frekans dağılımı ve bağımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Araştırmadan elde edilen verilere göre; kadınların emzirme tutumu puan ortalamasının 111.36±12.02 olduğu ve buna göre kadınların %55,6'sının emzirme tutum puanlarının ortalamanın altında, %44,4'ünün ise ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Postpartum dönemde görüşülen kadınların %94,4'ünün bebeklerini emzirdiği, yalnızca % 17,7'sinin bebeklerine ek besin vermediği, ek besin veren kadınların %34,3'ünün 4. aydan sonra ve %21,4'ünün 1. aydan sonra ek besinlere başladığı bulunmuştur. Kadınların %50,6'sı 12 ay emzirmeyi düşündüğünü ifade etmiştir. Postpartum ilk emzirme zamanı, yalnızca anne sütü verme durumu, ek besine başlama ayı ve planlanan toplam emzirme süresine göre kadınların emzirme ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamaları arasına istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05).