2022, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 216-224
Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Zehra BAŞAYAR1, Gülay YAZICI2
1Öğretim Görevlisi, Ankara Medipol Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Anestezi Programı, Ankara, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Basınç yaralanması, bilgi düzeyi, cerrahi, hemşirelik

Amaç: Bu çalışma cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin basınç yaralanmaları, önlenmesi ve tedavisine yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Ankara’da bir kamu hastanesinde cerrahi kliniklerde çalışan 360 hemşire oluşturdu. Verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür taranarak ve güncel rehberler kaynak alınarak hazırlanan, hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri ile basınç yaralanmalarına ilişkin bilgi düzeylerini saptamaya yönelik soruların yer aldığı formlar kullanıldı. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programında; sayı, yüzdelik, Kruskal Wallis H testi ve Mann Whitney U testi ile analiz edildi.

Bulgular: Hemşirelerin basınç yaralanmasına yönelik sorulardan aldıkları puanların ortalaması 51.98±14.52 olarak saptandı. Puan ortalamalarının en düşük olduğu temanın etiyoloji ve risk faktörleri, en yüksek olduğu temanın ise tedavi ve bakım olduğu görüldü. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve basınç yaralanması ile ilgili daha önce eğitim alma durumu ile hemşirelerin bilgi puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu belirlendi.

Sonuç: Sağlık bakım kalite göstergelerinden biri olan basınç yaralanmalarının önlenmesinde hemşirelerin bilgi yönünden donanımlı olması, risk faktörlerini tanımlayabilmesi; önleme, tedavi ve bakımda doğrudan etkili olmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak bu konu ile ilgili güncel literatürün taranıp, güncel rehberlere dayanılarak hazırlanan hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi, kurs ya da sertifika programlarına katılımının teşvik edilmesi ve kurum içi politika ve prosedürlerine ilişkin hemşirelerin bilgilendirilmesi önerilmektedir.