2022, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 207-215
Hemşirelik Öğrencilerinin Homofobik Tutumu, Empatik Becerileri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Pınar ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK1, Songül DURAN2
1Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla, Türkiye
2Doç. Dr., İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Empatik beceri, etkileyen faktörler, hemşirelik öğrencisi, homofobi

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin homofobik tutumunu, empatik beceri düzeylerini ve etkileyen faktörleri incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Eylül 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında, iki farklı üniversitenin hemşirelik bölümünde eğitim gören 545 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler; Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu, Hudson ve Ricketts Homofobi Ölçeği ve Empatik Beceri Ölçeği-B Formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, sayı, yüzde), Bağımsız örneklem t- testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %71.4’ü kadın olup yaş ortalaması 20.02±1.47’dir. Öğrencilerin %51’inin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel (LBGT) kavramını doğru bildiği ve bu kavram içinde %60.6’sının homoseksüellik kavramını doğru açıkladığı belirlenmiştir. Öğrencilerin Hudson ve Ricketts Homofobi Ölçeği toplam puan ortalaması 98.44±23.19’dur ve erkek, Doğu Anadolu bölgesinden gelen, LGBT kavramını yanlış bilen öğrencilerin homofobik tutumlarının daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin Empatik Beceri Ölçeği-B Formu toplam puan ortalaması 138.23±15.46 dır ve LGBT bir hastaya sunacağı hemşirelik yaklaşımı ile heteroseksüel bir hastaya sunacağı hemşirelik yaklaşımının aynı olduğunu düşünen öğrencilerin daha empatik olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Geleceğin sağlık bakım vericileri olan hemşirelik öğrencilerinin yüksek homofobik tutuma, orta düzeyde empatik beceriye sahip oldukları ve empatik becerinin homofobik tutumu etkilemediği sonucuna varılmıştır.