2022, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 200-206
Sosyal-Fonksiyonel Otonomi Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Versiyonun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ayten KÜÇÜK1, Oya Nuran EMİROĞLU2
1Asst. Prof., Afyonkarahisar Health Sciences University, Atatürk Vocational School Of Health Services, Elder Care Program, Afyonkarahisar, Turkey
2Prof., Hacettepe University, Faculty of Nursing, Public Health Nursing Department, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Özerklik, sağlıklı yaşlanma, sosyal fonksiyonlar, yaşam kalitesi

Amaç: Her yaşta bireyin sağlığının korunması ve geliştirilmesi için sosyal işlevlerin optimum düzeyde olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Sosyal-İşlevsel Özerklik Ölçme Sistemi'nin(Sosyal-SMAF ölçeği) Türkçe formunun yaşlılar üzerinde geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu metodolojik çalışma, Sosyal-SMAF ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Afyonkarahisar'da üç huzurevinde kalan 92 huzurevi sakini ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: 6 maddeden oluşan ölçeğin toplam varyansın %70.186'sını açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin tek boyut(faktör) altında toplandığı ve özdeğerinin 3.768 olduğu bulunmuştur. Faktör analizinin uygulanabilir olması için örnekleme yeterliliğine bakılmıştır (Bartlett's Test=211.779;p<0,001 ve KMO=0,770). Sosyal özerklik ölçeğinin iç tutarlılığı için Cronbach Alfa katsayısı 0.80 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapılan doğrulayıcı faktör analizinde, tek faktör altında toplanabilen uygun bir model oluşturduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: “Sosyal-SMAF” ölçeğinin, Türk toplumunda yaşayan yaşlı bireylerin sosyal bağımsızlığını değerlendirmede geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür.