2022, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 185-191
Bir Pandemi Hastanesinde Yatan COVID-19 Tanılı Hastaların Hastalık Algısının Değerlendirilmesi
Naile ALANKAYA1, Feride KURNAZ2
1Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale, Türkiye
2Hemşire, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çanakkale, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19, hastalık algısı, hemşirelik, pandemi

Amaç: Bu çalışmada, COVID-19 tanısı nedeniyle yatarak tedavi gören hastaların hastalık algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın örneklemini bir pandemi hastanesinde 01 Mart-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 150 hasta oluşturmuştur. Veriler “Hasta Tanıtıcı Soru Formu” ve “COVID-19 Hastalık Algısı Ölçeği (COVID-19 HAÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 54.14±15.89, %52.0’sinin kadın, %44.7’sinin ilkokul mezunu, %36.7’sının emekli, %66.7’sinin evli, %50.0’sinin en az bir kronik hastalığı olduğu bulunmuştur. COVID-19 HAÖ puan ortalaması 3.84±0.80; tehlikelilik alt boyut puan ortalaması 3.92±0.93; bulaştırıcılık alt boyut puan ortalaması 3.78±0.99 olarak hesaplanmıştır. Cinsiyet, eğitim durumu ve tedaviye uyum ile COVID-19 HAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamalı fark bulunmuştur.

Sonuç: COVID-19 tanısı alan hastaların hastalık algısının yüksek olduğu bulunmuştur. Bulgular eşliğinde hastalık algısının belirlenmesinin hastalık ve tedaviye uyumu kolaylaştıracağı söylenebilir.