2008, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-015
Yönetici Hemşirelerin ve Birlikte Çalıştıkları Hemşirelerin Liderliğe İlişkin Değerlendirmeleri ve Yönetici Hemşirelerin Sahip Oldukları Liderlik Özellikleri
Ög.Gör.Dr. Sergül DUYGULU, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Liderlik, Liderlik özellikleri, Servis sorumlu hemşiresi, Hemşirelik yönetimi

Günümüzde hemşireliğin odak noktası, bir dizi hemşirelik işlevini yerine getirmekten çok, kaliteli ve maliyet etkin hasta bakımının sunulmasıdır. Bu odaklanma hemşirelerin etkili bir liderlik ortaya koymalarını gerektirmektedir. Bu çalışma, Servis Sorumlu Hemşirelerinin (SSH) ve birlikte çalıştıkları hemşirelerin liderliğe ilişkin değerlendirmelerini ve SSH'lerinin sahip oldukları liderlik özelliklerini ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinde çalışan, hemşirelikte lisans mezunu, araştırmaya katılmaya gönüllü 30 SSH ile onların birlikte çalıştıkları 151 servis hemşiresi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen soru formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimleyici istatistikler kullanılmıştır. SSH'lerin %66,7'si mesleki hedefi olduğunu, %80,0'i kendilerini bir lider olarak gördüklerini belirtmişlerdir. SSH'lerin %58,6'sı hekimleri lider olarak gördüğünü belirtirken, birlikte çalıştıkları hemşirelerin %56,0'ı çalıştıkları ortamda hemşireleri lider olarak gördüğünü belirtmiştir. SHH'lerin birlikte çalıştıkları hemşirelerin %58,8'i kendilerini potansiyel bir lider olarak görmektedir. SSH'ler tarafından en fazla (%23,3) “çalışkan olma” sahip oldukları liderlik özelliği olarak belirtilirken, birlikte çalıştıkları hemşireler tarafından ise SSH'lerin en göze çarpan liderlik özelliği olarak “bilgili olma” (%25,2) belirtilmiştir. Buna karşın bir yöneticide var olması gereken özelliklerden “vizyon sahibi olma”, SSH'lerin %56,7'si tarafından, “iyi iletişim kurabilme” birlikte çalıştıkları hemşirelerin %44,4'si tarafından en fazla tekrarlanan özellikler olmuştur. Hem SSH (%50,0), hem de birlikte çalıştıkları hemşireler (%51,7) “sorumluluk sahibi olmayı, gücü en fazla temsil eden özellik olarak tanımlamışlardır. SSH'ler tarafından en fazla (%53,3) “sorumluluk sahibi olma” güçlü özellikleri olarak belirtilirken, güçsüz özelliklerinin başında ise “duygusal olma” (%33,3) ifade edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda, SSH'lerin liderlik beceri ve özelliklerinin geliştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.