2022, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 167-176
Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ile Flört Şiddetine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Gülşah KÖK1, Sefa KARAMAN2, Esra ÖZER3, Nazlı ÖZBEK4, Ayşe KILIÇ UÇAR5, Gülten GÜVENÇ6
1Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Arş. Gör., Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kırklareli, Türkiye
3Öğr. Gör., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bilecik, Türkiye
4Uzm. Hemşire, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye
5Prof. Dr., Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
6Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Flört şiddeti, hemşirelik, toplumsal cinsiyet rolü tutumu

Amaç: Çalışmanın amacı, bir grup üniversite öğrencisinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ile flört şiddetine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte tasarlanan çalışmanın örneklem grubunu, Bilecik’teki bir üniversitede 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım bölümlerinde birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören 363 öğrenci oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Bireysel Özellikler Formu”, “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” ve “Flört Şiddeti Tutum Ölçeği” kullanıldı. Veriler SPSS 21.0 programı kullanılarak değerlendirildi. Verilerin analizinde, sayı, yüzde, ortalama, ki-kare, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman Korelasyon testleri uygulandı.

Bulgular: Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre flört şiddetini daha az destekledikleri, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının daha eşitlikçi olduğu belirlendi. Sosyal destek alan ve toplumun kız çocuğuna yönelik ayrımcı/olumsuz olduğunu düşünen öğrencilerin flört şiddetini daha az desteklediği; nötr olduğunu düşünenlerin ise toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarında daha eşitlikçi oldukları tespit edildi. Flört şiddetini desteklemeyen öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik daha eşitlikçi tutumda olduğu belirlendi.

Sonuç: Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar, flört şiddetine yönelik tutumları etkilemektedir. Kadın öğrenciler erkek öğrencilere göre daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarına sahiptir ve flört şiddetini daha az desteklemektedirler. Gençlerin geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının ve flört şiddetine yönelik tutumlarının belirlenmesi ve eşitlikçi yönde değiştirilmesi önem taşımaktadır.