2022, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 156-166
Öğrencilerin Öğrenme Çıktılarından Memnuniyeti Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Aylin BİLGİN1, Leyla ÖZDEMİR2, Fatma USLU ŞAHAN3, Ayşe ARIKAN DÖNMEZ4, Sevgisun KAPUCU5
1Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Geçerlik, güvenirlik, hemşire, memnuniyet, öğrenci

Amaç: Bu araştırma, Öğrencilerin Öğrenme Çıktılarından Memnuniyeti Anketi’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Metodolojik tipteki bu araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Fakültesi’nde eğitim gören 141 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Öğrencilerin Öğrenme Çıktılarından Memnuniyeti Anketi” kullanıldı. Ölçeğin, geçerlik ve güvenirliği için dil geçerliği, kapsam geçerliği, yapı geçerliği, faktör ve güvenirlik analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Çeviri-geri çeviri tekniği kullanılarak yapılan dil geçerliğinin ardından kapsam geçerliği yapıldı ve kapsam geçerlik indeksi puanı 1.0 olarak belirlendi. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizinde üç faktörün toplam varyansın %64,56’sını açıkladığı bulundu. Güvenirlik analizlerinde ölçeğin tamamına yönelik Cronbach alfa katsayısının 0.947, öğretim alt boyutu için 0.867, değerlendirme alt boyutu için 0.823, genel beceriler ve öğrenme deneyimleri alt boyutu için 0.925 olduğu bulundu. Zamana karşı güvenirliği test etmek için yapılan analizde iki ölçüm arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlendi (r= 0.634, p<0.001).

Sonuç: Araştırma sonucunda, ölçeğin orijinal ölçekle benzer yapıda olduğu ve ölçeğin Türkçe formunun hemşirelik öğrencilerinin mesleki eğitim ve öğretimden memnuniyetlerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlendi.