2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 100-108
Hemşirelik Uygulamalarında Bölünme/Kesinti Sorununa İlişkin: Literatür İncelemesi
Selma ATAY1, Gökçe ÖRÜCÜ2
1Doç Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çanakkale, Türkiye
2Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bölünme/kesinti, hemşirelik, hemşirelik uygulaması

Amaç: Hemşirelik uygulamalarının kesintiye uğraması, hemşirelerin performansını doğrudan etkileyerek, yoğun konsantrasyon gerektiren karmaşık aktivitelerde karar verme sürecini güçleştirip verimliliği olumsuz etkilemektedir. Bu literatür incelemesinin amacı hemşirelik uygulamalarında bölünme/kesinti sorununa ilişkin yapılan çalışmaları incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Google Scholar, MEDLINE, Pubmed, CINAHL, Science Direct, Ebscohost, YÖK Tez veri tabanlarında “hemşirelik uygulamaları”, “bölünme/kesinti”, “interruption” and “nursing practices”, “interruption” and “nursing care” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Çalışmaya 2010-2020 yıllarında yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve tam metin erişimi bulunan makaleler dâhil edilmiştir. Literatür tarama sonucu toplam 385 çalışmaya ulaşılmıştır. Belirlenen kriterlere uygun olan 19 çalışma araştırmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: İncelemeye alınan çalışmalardan 14’ünün tanımlayıcı, 4’ünün ön test son test yarı deneysel ve 1’inin de randomize kontrollü çalışma olduğu görülmüştür. Araştırmalarda örneklem sayısının en az 5, en fazla 278 hemşireden oluştuğu, verilerin toplanmasında ise gözlem, görüşme ve anket formu kullanıldığı bulunmuştur. Araştırmaların çoğu ilaç yönetim süreciyle ilgili bölünme/kesintilere odaklanmıştır. Değerlendirilmeye alınan çalışmaların bulgularına göre; hemşirelerin bölünme/kesinti problemi ile sıklıkla karşılaştıkları, genellikle ilaç yönetim sürecinde bölünme/kesinti yaşadıkları, ana nedenin insan kaynaklı olduğu, azaltmaya yönelik uygulanan girişimlerle yaşanan bölünme/kesinti sayısının azaldığı görülmüştür.

Sonuç: Hemşirelik uygulamalarında bölünme/kesinti sorununa yönelik araştırmaların sayısında son yıllarda artış olsa da çoğunluğunun sıklığı ve nedenleri ile ilgili olduğu görülmüştür. Hemşirelik uygulamalarında bölünme/kesinti sorununun yönetimine ilişkin çalışmaların yapılması önerilebilir.