2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 082-088
Hemodiyaliz Hastalarının Yorgunluk Yönetiminde Kanıta Dayalı İntegratif Yaklaşımlar
Sümeyra Mihrap İLTER1, Özlem OVAYOLU2
1Dr.Öğr.Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü, Osmaniye/Türkiye
2Prof.Dr., Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Gaziantep/Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, hemşirelik, integratif yaklaşımlar, kanıt, yorgunluk

Son dönem böbrek yetmezliği tanısı alan bireyler için en sık uygulanan renal replasman tedavi seçeneği hemodiyalizdir. Bu tedaviyi sürdüren hastalarda, böbrek yetmezliğine bağlı ortaya çıkan belirti ve bulgular hemodiyaliz tedavisi ile kontrol altına alınırken, tedavi süreci ve yaşamın hemodiyaliz makinesine bağlı olarak sürdürülmesi de farklı sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar arasında sıklıkla deneyimlenen yorgunluk, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini ciddi düzeyde sınırlamaktadır. Bu nedenle özellikle Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda yorgunluğun etkin bir şekilde yönetimi hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında bu derlemede yorgunluğun yönetiminde kanıt temelli integratif yaklaşımlar ve klinikte kullanımı üzerinde durulmuştur.