2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-056
Hastaların Sağlık Okuryazarlığı ve Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi
Ertuğrul KARAKIZ1, Betül TOSUN2
1MSN, Kahramanmaraş Necip Fazıl State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
2Assoc. Prof., Hasan Kalyoncu University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Gaziantep, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik bakımı, memnuniyet, sağlık okuryazarlığı

Amaç: Araştırma, hastalarda sağlık okuryazarlığı düzeyi, hemşirelik bakım memnuniyeti düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bazı tanıtıcı özelliklere göre değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı tipte yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, bir şehir hastanesinde iç hastalıkları ve genel cerrahi yataklı servisinde yatmakta olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 230 hasta ile tamamlandı. Araştırmanın verileri; Newcastle Hemşirelik Bakım Memnuniyet Ölçeği (NHBMÖ) ve Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (SOÖ)’nden oluşan anket formu ile toplandı.

Bulgular: Newcastle Hemşirelik Bakım Memnuniyeti Ölçeği puan ortalamaları değerlendirildiğinde erkeklerin, çalışanların, o hastanede daha önce yatanların, bilgisayar veya akıllı telefon kullananların ve sosyal medya hesaplarını kullananların puan ortalamaları yüksekti (p<0.05). Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği puan ortalamaları değerlendirildiğinde, eğitim durumu, çalışma durumu, gelir durumu ve internetten hastalığını araştıranlar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Newcastle Hemşirelik Bakım Memnuniyeti ile Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği toplam puanları arasında arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görüldü (r = 0.507, p <0.001).

Sonuç: Bu çalışmada sağlık okuryazarlığı düzeyi arttıkça hemşirelik bakım memnuniyetinin arttığı, bazı tanımlayıcı özelliklere göre sağlık okuryazarlığı ve hasta bakım memnuniyeti düzeyinin değiştiği bulundu. Hemşirelerin bakım memnuniyeti ile sağlık okuryazarlığı düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve bunu azaltan faktörlerin farkında olmaları ve bunu değiştirebilecek faktörler konusunda girişimlerini planlamaları önerilir.