2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-047
Hemşirelerin Kan Basıncı Ölçümü Hakkındaki Bilgileri Uygulamalarını Etkiler mi?
Bedriye YEL1, Nazike DURUK2
1Bilim Uzman, Hemşire, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Servisi, Denizli, Türkiye
2Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eskişehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, kan basıncı, kan basıncı izlemi

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin kan basıncı ölçümü yaparken ölçüm basamaklarını yerine getirip getirmediğini, ölçüm basamaklarını doğru bilip bilmediğini ve doğru bildiği her bir basamağı uygulamada yerine getirip getirmediğini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu gözlemsel çalışma, 15 Mart - 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Türkiye'de bir üniversite hastanesinin iç hastalıkları ve cerrahi bölümünde çalışan 106 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hemşirelerin ölçüm adımlarını bilme ve uygulama durumları gözlem ve yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler bilgi ve gözlem formlarına kaydedilmiştir. Tüm gözlemler aynı araştırmacı tarafından yapılmış ve her bir hemşire bir kez gözlenmiştir.

Bulgular: “Yorgunluk, sigara içme gibi aktivitelerden en az biri varsa 30 dakika beklenmesi”, “manşonun radial arter nabzının kaybolduğu yere kadar şişirilmesi”, “manşon boşaltıldıktan sonra bir dakika beklenmesi” ve ”manşonun radial arterden belirlenen değerin 30 mmHg üzerine şişirilmesi” basamaklarını, araştırmaya katılan hemşirelerden hiçbirinin yerine getirmediği gözlendi. Ancak bu basamakları hemşirelerin bilme yüzdelerinin (sırası ile %77.4, %71, %70, %60) yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca aynı basamakları doğru bilen hemşirelerden hiçbirinin uygulamada yerine getirmediği saptandı (p<0.05).

Sonuç: Çalışma bulgularımız, hemşirelerin kan basıncı ölçümü yaparken ölçüm basamaklarına bağlı kalmadan ölçüm yaptığını, teorikte bildiği basamağı uygulamada yerine getirmediğini gösterdi.