2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-030
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumlarının Belirlenmesi
Esin KAVURAN1, Funda ÇETİNKAYA2
Anahtar Sözcükler: Hekim, hemşire, tıbbi hata, tutum

Amaç: Tanımlayıcı türde yapılan bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinde çalışan hemşire ve hekimlerin tıbbi hata tutumlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma verileri Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde toplanmıştır. Çalışma örneklemini 110 hemşire, 91 hekim oluşturmuştur. Veriler, birey tanıtım formu ve Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Hekimlerin %48.4’ünün 30-39 yaş aralığı, %69.2’sinin erkek olduğu, hemşirelerin %48.2’sinin 20-29 yaş aralığı ve %73.8’inin kadın olduğu belirlenmiştir. Hekimlerin Tıbbi Hata Tutum Ölçeği, toplam puanın ortalaması 3.11±.59, hemşirelerin toplam puan ortalaması 3.06±.61 olarak bulunmuştur. Hekim ve hemşirelerin Tıbbi Hata Tutum Ölçeği alt boyutu “Tıbbi Hata Algısı” ve “Tıbbı Hata Yaklaşımı” puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0.05). Ölçek puan ortalamasının yaş, cinsiyet, çalışılan servis, çalışma şekli ve haftalık çalışma saatinden etkilenmediği saptanmıştır (p>0.05).

Sonuç: Araştırmanın sonuçlarında hemşire ve hekimlerin tıbbi hata ve hata bildirim konusunda farkındalıklarının olduğu belirlenmiştir.