2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-023
Simülasyon Laboratuvarında Verilen Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin İntravenöz Kateterizasyon Becerisine Etkisi
Bediye ÖZTAŞ1, Belgüzar KARA2, Hülya ZENGİN3, Aylin GÜÇLÜ4, Bahar ON5
1Dr.Öğr.Üyesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Prof.Dr., Ufuk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
3Öğr.Gör., Yüksek İhtisas Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
4Öğr.Gör., Yüksek İhtisas Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
5Öğr.Gör., Yüksek İhtisas Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Eğitim, hemşirelik, intravenöz kateterizasyon, kaygı, simülasyon

Amaç: Bu çalışmanın amacı, senaryo temelli yüksek gerçeklikli simülasyon eğitiminin öğrencilerin intravenöz kateterizasyon becerileri ile endişe düzeyleri üzerine etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma yarı deneysel olarak planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini ve örneklemini 48 birinci sınıf hemşirelik bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini içeren soru formu, ‘Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği’ ve ‘İntravenöz Kateterizasyon Beceri Kontrol Listesi’ kullanılmıştır. Simülasyon laboratuvarında eğitim için hasta odası olarak donanımlı hale getirilmiş bir salonda insan vücudunu simüle edebilir yapıda bir simülatör kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %81.2’si kadınlardan oluşmaktadır ve %95.8’si lise mezunudur. Öğrencilerin demonstrasyon eğitimi sonrası ve senaryo temelli yüksek gerçeklikli simülasyon eğitimi sonrası intravenöz kateterizasyon beceri kontrol listesinden aldıkları puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Demonstrasyon eğitimi öncesi ile sonrası ve demonstrasyon eğitimi öncesi ile simülasyon eğitimi sonrası öğrencilerin durumluk ve süreklilik kaygı puanları arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05). Demonstrasyon eğitimi sonrası ile simülasyon eğitimi sonrası kaygı düzeyleri arasındaki fark anlamlı değildir (p>0.05).

Sonuç: Öğrencilerin eğitiminde senaryo temelli yüksek gerçeklikli simülasyon yönteminin kullanımı intravenöz kateterizasyon becerilerini olumlu yönde etkilemiştir ancak kaygı düzeylerini etkilememiştir.