2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-009
Öğrenci Hemşirelerin Mesleki İlgilerinin Yanal Düşünmeye Etkisi
Esin ÇETİNKAYA USLUSOY1, Müberra ÖNGÖR2
1Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Isparta, Türkiye
2Hemşire, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları AD Yüksek Lisans Öğrencisi, Isparta, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, mesleki ilgi, öğrenci, yanal düşünme

Amaç: Bu araştırma öğrenci hemşirelerin sosyo-.demografik özelliklerine göre mesleki ilgileri ve yanal düşünme düzeyleri ile mesleki ilgilerinin yanal düşünmeye etkisini incelemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini bölümdeki tüm hemşirelik öğrencileri, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 385 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplamada sosyo-demografik özellikler anketi, Mesleki İlgi Ölçeği (MİÖ) ve Yanal Düşünme Eğilimi Ölçeği (YADE) kullanılmıştır. Veriler, frekans, ortalama, t testi, ANOVA, Mann Whitney U, Kruskall Wallis testleri ve korelasyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin %53’ü 17-20 yaş aralığında, %77.9’u kadındır. Analiz sonucunda öğrencilerin YADE toplam puan ortalaması 32.48±6.58, MİÖ toplam puan ortalaması ise 162.55±24.82 olarak belirlenmiştir. Çalışmada MİÖ ve YADE ölçekleri puan ortalamalarının bazı sosyo-demografik özelliklere göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca YADE ile MİÖ arasında pozitif yönde orta dereceye yakın anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Öğrencilerin yanal düşünme eğilimleri ile mesleğe olan ilgilerinin ortalamanın üzerinde ve iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.