2021, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 299-309
Hemşirelik Öğrencilerinin Kordon Kanı ve Bankacılığına İlişkin Düşünceleri
Hilal KARADENİZ1, Esra GÜLER2, Sinan AYAYDIN3, Öznur ÖZTEMUR4, Hacer GÜLEN SAVAŞ5
1Arş. Gör. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
2Hemşire, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Hemşire, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye
4Hemşire, Özel Medipol Mega Hastanesi, İstanbul, Türkiye
5Dr. Öğr. Üyesi Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, öğrenci, kordon kanı, kordon kanı bankacılığı, kök hücre

Amaç: Araştırmanın amacı, bir üniversitede eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin kordon kanı ve bankacılığına ilişkin düşüncelerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmaya 428 öğrenci katılmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Kordon Kanı ve Bankacılığına İlişkin Görüş Formu” kullanılarak sınıf ortamında araştırmacıların gözetiminde toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.2±1.46’dır. Öğrencilerin %62.4’ü kordon kanı ve bankacılığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %82’si her gebeye konu hakkında bilgilendirme yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %54’ü ilerde bebeğinin kordon kanını aldırmak konusunda kararsızdır, %56.5’i ise ihtiyaç duyulduğunda aldırmadığı için ilerde suçluluk hissedebileceğini ifade etmiştir.

Sonuç: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin kordon kanı ve bankacılığının amacı, koşulları ve olumlu özelliklerine ilişkin ifadelere çoğunlukla “bilmiyorum ya da kararsızım” yanıtını verdikleri ve ileride kordon kanı bankacılığını kullanıp kullanmamaya ilişkin kararsız olduklarını ifade etmiştir. Konuya ilişkin farkındalık ve bilgi artırıcı girişimlerin düzenlenmesi önerilmektedir.