2021, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 167-177
Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Veren Kurumlarda Çalışan Sağlık Personelinin Yaşlı Ayrimcılığına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Funda TUNCER ŞAHİN1, Evrim BAYRAKTAR2, Zeliha KAYA ERTEN3
1Lecturer, Aksaray University Health Care Services Department, Elderly Care, Aksaray, Turkey
2PHD, Erciyes University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kayseri, Turkey
3PHD, Nuh Naci Yazgan University, Faculty of Health Sciences, Department of Publich Health Nursing, Kayseri, Turkey
Anahtar Sözcükler: Sağlık personeli, yaşlı, yaşlı ayrımcılığı

Amaç: Bu çalışma Birinci Basamak Sağlık Hizmeti veren kurumlarda görev yapan sağlık personelinin yaşlı ayrımcılığı hakkındaki tutumunu belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma çalışmaya katılmayı kabul eden 259 kişi ile tamamlanmıştır. Araştırmanın nicel kısmında sağlık çalışanlarının sosyodemografik ve aile özelliklerini tespit etmeye yönelik anket formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) puanları en yüksek ve en düşük çıkan ve görüşme yapmayı kabul eden 8 sağlık personeli ile derinlemesine görüşülmüştür. Verilerin analizinde Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis ve ki-kare testi kullanılmıştır. Tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

Bulgular: Araştırmada erkek sağlık personeli yaşlı ile birlikte yaşamak isterken, kadın sağlık personelinin istemediği bulunmuştur (p<0.05). Yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği ortalama puan dağılımlarında ise doktor ve sağlık memurlarının yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık puanlarının daha yüksek olduğu, hemşire ve ebelerin yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık puanlarının diğer gruplara göre yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Eğitim durumu yükseldikçe yaşlıya yapılan olumlu ayrımcılık puanları da artmaktadır.

Sonuç: Araştırmada sağlık personelinin farklı noktalarda yaşlı ayrımcılığı yaptığını söyleyebiliriz. Önemli olan ise sağlık personelinin yaşlı konusundaki ön yargılarının ortaya çıkarılması ve yaşlıya hizmet veren sağlık personelinin bu ön yargılarının farkında olarak hizmet vermelerinin sağlanmasıdır. Bu araştırma ile sağlık çalışanlarına bir iç görü kazandıracağını düşünmekteyiz.