2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 058-064
Hemşirelik Öğrencilerinde Eğitim Stresi Algısı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki
Gülşah KÖSE1, Hatice AYHAN2, Sevinç TAŞTAN3, Emine İYİGÜN4, Ayşe Nur ÖZÇAKIR5
1Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla, Türkiye
2Doç.Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
3Prof.Dr. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gazimağusa, KKTC, Mersin 10, Türkiye
4Prof.Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
5Uzman Hemşire, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bağımlılık, hemşirelik, internet, öğrenci, stres

Amaç: Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin eğitim ile ilgili algıladıkları stres ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Mart-Nisan 2016 tarihleri arasında 258 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması için Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde Mann-Whitney U, Kruskal Wallis Test ve Spearman Korelasyon Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.87±0.95’dir. Öğrencilerin Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği toplam puan ortalaması 55.17±15.01 olup, ölçeğin alt boyutları olan uygulama stresi puan ortalaması 27.64±7.83, akademik stres puan ortalaması 27.51±7.82 ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği puan ortalaması 34.29±12.26’dır. Uygulama ve akademik stres alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon olduğu, Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği ile İnternet Bağımlılığı Ölçeği arasında ilişki olmadığı saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar, öğrencilerin hemşirelik eğitimi ile ilgili orta derecede stres algıladıkları, internet bağımlılığının olmadığı, bağımlılık riskinin ise düşük oranda olduğunu göstermektedir.