2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-057
Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleklerarası Eğitime Hazırbulunuşluklarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Kevser ÖZATA1, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER2
1Res. Assist. Hacettepe University Nursing Faculty, Fundamentals of Nursing Department, Ankara, Turkey
2Assist. Prof. Hacettepe University Nursing Faculty, Fundamentals of Nursing Department, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Sağlık bakımı, interdisipliner, mesleklerarası eğitim, multidisipliner, öğrenci

Amaç: Bu çalışmada sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerin mesleklerarası öğrenmeye hazırbulunuşluklarını belirlemek ve hazırbulunuşluk düzeyleri üzerinde etkisi olabilecek değişkenleri incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın deseni tanımlayıcı ve karşılaştırmalıdır. Araştırmaya Ankara’daki bir devlet üniversitesinin 11 bölümünde [Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil Konuşma Terapisi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Ergoterapi, Fizyoterapi, Hemşirelik, Odyoloji, Tıp (Türkçe/ İngilizce)] eğitim gören 561 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden veri toplamak için Sosyodemografik Özellikler Soru Formu ve Mesleklerarası Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizlerinde sayı, ortalama, ortanca, t testi, Mann-Whitney U ve Kruskall-Wallis testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin Mesleklerarası Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği ortanca (min-max) değeri 73 (30-95) olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin bölümlerine (p<0.01), anne eğitim düzeylerine (p<0.01), diğer bölümdeki öğrencilerle birlikte ders almaya isteklilik (p<0.01) ve daha önce hastanede yatma durumlarına (p=0.04) göre mesleklerarası öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur.

Sonuç: Sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerin mesleklerarası öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri yüksektir. Öğrencilerin hazır bulunuşlukları, bölümlerinden ve bazı sosyodemografik özelliklerinden etkilenmektedir. Bu faktörlerin altında yatan nedenlerin derinlemesine anlaşılması için nitel ve karma desen çalışmaların yapılması önerilmektedir.